Nasz znak: GT.I. 7331/47/2003                                      data: 2003.05.27.

 

 

 

                                          K o m u n i k a t

 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62.  poz.627/

 

                   B u r m i s t r z   M i a s t a   R a w a   M a z o w i e c k a

 

podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 19.03.2003 Pana Tadeusza Marciniaka zam. Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 7,   w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych,  wraz z zapleczem handlowo – usługowo – motelowym, stacją auto – gazu, wjazdem i wyjazdem na ul. Białą oraz przyłączami: energetycznym  i  wod.-kan., na terenie  zlokalizowanym w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Białej,  na działkach nr 252/3 252/7 254/5,257/3, 240/3.

W związku z powyższym  informuje się, że w terminie 21 dni od dnia: 27.05.2003r.  zainteresowani mogą zapoznać się z aktami  sprawy  w/w  przedsięwzięcia, uzyskać wyjaśnienia, składać uwagi i  wnioski do sekretariatu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5.

Dokumenty dotyczące wniosku znajdują się w  publicznie dostępnym wykazie w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Plac Piłsudskiego 4 pok. nr. 19.