OGŁOSZENIE

 

O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

procedura uproszczona

 

 

 

              Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5  

tel. /046/814 42 01, fax  /046/814 43 23

 

                                               ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

na wymianę pokrycia dachowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej     

                                                                                          

1.Termin realizacji zamówienia :

   30.08.2003r.

 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w Wydziale Inwestycji 

    Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 12, lub za zaliczeniem

    pocztowym.  Cena specyfikacji – 20 zł

 

3. Wadium w wysokości – 1000 zł

 

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Jan Bielawski, tel. /046/814 42 01

    w godz. 8-15.

 

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 2 /sekretariat/

 

6. Termin składania ofert upływa dnia  27.06.2003 r. o godz.1000

 

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia  27.06.2003 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego             

    pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 10

 

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust. 1                         

     ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki zawarte       

    w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia „

 

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

    - oferowana cena - 100%

   

10. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych ani częściowych.