OGŁOSZENIE

O PRZETARGU  DWUSTOPNIOWYM  

o  wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

 

 

 

              Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5  

tel. /046/814 42 01, fax  /046/814 43 23

 

                                               ogłasza przetarg dwustopniowy na:

 

 wykonanie instalacji nagłaśniającej w Miejskiej Hali Sportowej "Milenium" w Rawie Mazowieckiej     

                                                                                          

1.Termin realizacji zamówienia :

   25.08.2003r.

 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w Wydziale Inwestycji  Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym.

 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Paweł Piątkiewicz, tel. /046/814 42 01

    w godz. 8-15.

 

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 2 /sekretariat/

 

5. Termin składania ofert wstępnych upływa dnia  21.07.2003 r. o godz.10 00 

 

6. Otwarcie ofert wstępnych nastąpi dnia  21.07.2003 r. o godz. 1030 w świetlicy hali       

     sportowej „Milenium”w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 28.

 

7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust. 1     

     ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki zawarte       

    w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia „

 

8. Kryteria wyboru ofert ostatecznych i ich znaczenie:

    - oferowana cena - 100%                                                                                 

   

9. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych ani częściowych.