OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro


Urząd Miasta Rawa Mazowiecka,

96-200 Rawa Mazowiecka,

pl. Piłsudskiego 5,

woj. łódzkie, pow. rawski,

tel. 046 8144201,

www.rawamazowiecka.pl,

e-mail: inwestycje@rawamazowiecka.pl,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej osiedla Tatar w Rawie Mazowieckiej.

Miejsce realizacji: Rawa Mazowiecka.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 2003/09/15.
Wadium - 5000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  90%
   gwarancja -  10%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Marian Witek, e-mail: inwestycje@rawamazowiecka.pl, tel. (046) 8144201, lok. 12, w godz. 8:15-16:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 2 - sekretariat urzędu.

Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.06.2003 o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego, lok. 10.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
zawarte w istotnych warunkach zamówienia.