OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

w Rawie Mazowieckiej ul. Armii Krajowej 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony do 30.000 euro

 

na roboty budowlane: remont komórek Pl.Piłsudskiego 3 i Kilinskiego 1

w Rawie Mazowieckiej

 

Termin realizacji:  do 30.09.2003r.

 

Wadium w wysokosci 500 zł. słownie: pięćset złotych należy wpłacić na konto

Zamawiajacego PKO BP Oddział Rawa Mazowiecka 10204580-1187366-270-1 lub

w kasie Zamawiającego do dnia 16.06.2003r. do godz. 9oo.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania

w siedzibie Zamawiajacego od poniedziałku do piątku w godz. 7oo - 15oo.

 

Cena specyfikacji - 10 zł. słownie: dziesięć złotych

 

Szczegółowe informacje o zakresie robót można uzyskać w Rawskim Towarzystwie

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rawie Maz. ul. Armii Krajowej 1

w godz. 7oo-15oo lub telefonicznie pod nr 046-814-26-70

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Jan Krawczyk

 

Zamkniętą kopertę  z ofertą opatrzoną napisem „ Oferta na roboty budowlane: remont komórek Pl.Piłsudskiego 3 i Kilinskiego 1  w Rawie Maz.” należy złożyć  w Rawskim

Towarzystwie Budownictwie Społecznego  Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej

ul. Armii Krajowej 1 - Sekretariat do godz. 9oo dnia 16.06.2003r.

 

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 16.06.2003r. o godz. 10oo

 

W przetargu mogą  wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 19 i 22 ustawy

o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 72 poz.664 z 2002r)

 

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty przetargowej.