Przywileje wynikające z prowadzenia działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W wyniku zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i dostosowania zasad działania SSE do przepisów Ustawy o dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, od początku 2001 w ŁSSE obowiązują nowe preferencje i zwolnienia dla inwestorów. Firma wchodząca do strefy może teraz wybrać jedną z dwóch opcji skorzystania z pomocy publicznej:

* pomoc z tytułu inwestycji - zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych (lub 65% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw) lub

* pomoc z tytułu zatrudnienia - zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (65% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw)

* możliwość uzyskania od władz lokalnych zwolnienia z podatku od nieruchomości

* Ponadto inwestorzy mogą liczyć na pomoc Wojewódzkiego Urzędu Pracy w rekrutacji i szkoleniu nowo zatrudnianych pracowników.

Warunkiem uzyskania zezwolenia na działalność w strefie i korzystania ze zwolnień podatkowych jest zainwestowanie minimum 100 000 EURO oraz prowadzenie działalności (i utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy - w przypadku korzystania z pomocy z tytułu zatrudnienia) przez okres przynajmniej 5 lat.


Procedura ubiegania się o zezwolenie na działalność w strefie oraz zakup nieruchomości

1. Złożenie listu intencyjnego określającego wstępne zamiary inwestycyjne na wskazanym obszarze;

2. Opracowanie oferty inwestycyjnej uwzględniającej rodzaj przedsięwzięcia w formie jego biznesplanu;

3. Przystąpienie do przetargu na zagospodarowanie określonego terenu strefy;

4. Uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie;

5. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego zgodnie z własnym projektem inwestycyjnym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podstrefy i obowiązującym prawem budowlanym;

6. Dla zagranicznych inwestorów istnieje konieczność uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

7. Uzyskanie pozwolenia na budowę;

8. Realizacja inwestycji.