STRUKTURA ORGANIZACYJNA

URZĘDU MIASTA RAWA MAZOWIECKA

powrót
strona główna

 

 

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej realizuje:

1/ zadania własne wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym i innych ustaw

2/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw

3/ zadania powierzone przez organy administracji rządowej na podstawie zawartych

porozumień

4/ zadania powierzone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie

zawartego porozumienia


Godziny pracy urzędu: 800-1600 

BURMISTRZ MIASTA

Eugeniusz Góraj

Tel.: +48 46   814 47 11,  814 37 31, tel. wew. 11

  1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz Miasta przy pomocy Sekretarza i Skarbnika Miasta
  2. Zastępca Burmistrza Miasta - Piotr Wojewoda wykonując wyznaczone przez Burmistrza zadania zapewnia w powierzonym mu zakresie:

  • kompleksowe rozwiązania problemów wynikających z zadań miasta
  • nadzorowanie działalności wydziałów urzędu oraz innych komunalnych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania
  1. Sekretarz Miasta - Jolanta Makowska w zakresie ustalonym przez Burmistrza organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i warunki jego działania

  2. Skarbnik Miasta - Maria Jolanta Witczak w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewnia prawidłową realizację budżetu miasta

  3. Szczegółowe zadania dla Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta określi Burmistrz w drodze zarządzenia.SEKRETARZ MIASTA - Jolanta Makowska - pok. Nr 5 ; tel. wew. 12
Wydział Finansów i Analiz

SKARBNIK MIASTA - Maria Jolanta Witczak - pok. Nr 1; tel. wew. 15
e-mail: skarbnik@rawamazowiecka.pl


Naczelnik Wydziału - Marianna Jakubowska - pok. Nr 6; tel. wew. 32
Podatki i opłaty lokalne - pok. Nr 2; tel. wew. 21
Kasa - pok. Nr 3; tel. wew. 25Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansów i Analiz należy w szczególności:

1/ zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb miasta dochodami własnymi

i zasilającymi

2/ prowadzenie obsługi kasowej i księgowej

3/ proponowanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w

tym zakresie

4/ prowadzenie spraw funduszy celowych

5/ opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego i budżetu miasta

oraz z funduszy celowych

6/ współpraca z Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi

7/ bieżące realizowanie budżetu miasta

8/ sporządzanie sprawozdań z działalności budżetowej i finansowej miasta

9/ przygotowywanie materiałów do sporządzania projektu rocznego budżetu miasta

i jej jednostek organizacyjnych oraz przedkładanie go w ustalonym terminie

Skarbnikowi

10/ wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym

11/ analizowanie rynku finansowego i pozyskiwanie źródeł zwiększenia dochodów

miasta , w tym : lokaty terminowe ,kredyty

12/ sporządzanie analizWydział Spraw Obywatelskich


tel. (046) 814 23 39
Naczelnik Wydziału - Janusz Pałka - pok. Nr 9, tel. wew. 31

Ewidencja ludności - pok. Nr 11, tel. wew. 24


Do podstawowego zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1/ realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach

osobistych

2/ udzielanie i cofanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie

miasta

3/ dokonywanie kontroli dokumentacji związanych z przeprowadzeniem zbiórek

publicznych

4/ realizowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

6/ realizowanie zadań związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku

obrony

7/ prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania

kryzysowego określonych odrębnymi przepisami

8/ ochrona terenów przed powodzią i przeprowadzenie ewakuacji ludności

9/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych

10/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed klęskami żywiołowymi

11/ prowadzenie spraw związanych z repatriacją osóbWydział Gosopdarki Komunalnej

tel. (046) 814 34 57
Naczelnik Wydziału - Teresa Pietrzak - pok. Nr 16, tel. wew. 39,
Mieszkania i drogi - pok. Nr 15, tel. wew. 40
Dodatki mieszkaniowe, Działalność gospodarcza - pok. Nr 17, tel. wew. 41
Ekologia - pok. Nr 14, tel. wew. 14
e-mail: wgk@rawamazowiecka.plDo podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

1/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów inżynieryjnych,

oczyszczania, zieleni miejskiej i usług komunalnych

2/ współpraca z komunalnymi jednostkami organizacyjnymi i spółkami w zakresie

działalności Wydziału

3/ prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w zasobach

komunalnych

4/ nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego

5/ wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii

6/ wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ulic miejskich, powiatowych

i wojewódzkich

7/ zarząd cmentarzem komunalnym i wojskowym

8/ współdziałanie z właściwym Zarządem dróg w zakresie właściwego oznakowania

ulic

9/ nadzór nad funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zarządem

Budynków Komunalnych

12/ bieżące dbanie o utrzymanie czystości i porządku w mieście ,organizowanie

właściwego składowania, zagospodarowania odpadów stałych i płynnych

13/ prowadzenie bieżącego nadzoru nad oświetleniem ulicznym

14/ koordynowanie prac z podmiotami gospodarczymi w celu realizacji zadań

związanych z nośnikami energetycznymi

15/ bieżące dbanie o utrzymanie zieleni komunalnej i zadrzewień

16/ prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego w czesci dotyczacej:

a/ zmiany stosunków wodnych na gruntach

b/ ochrony wód przed zanieczyszczeniem sciekami nieoczyszczonymi

17/ przygotowywanie decyzji w sprawie ograniczenia poboru wody do celów innych

niż potrzeby bytowe ludności

18/ przygotowywanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym ulic, obiektów

nie związanych z gospodarką drogową

19/ prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i ochrony ulic

20/ przygotowywanie projektów miejsc, w których pobiera się opłatę za parkowanie

pojazdów ,wysokości opłat ,sposoby pobierania

21/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu handlu i

usług

22/ wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

23/ ustanawianie ograniczeń czasu pracy urządzeń technicznych i środków

transportu powodujących hałas i wibracje

24/ zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami

oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości

25/ wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów

26/ gospodarowanie Miejskim Funduszem Ochrony Środowiska

27/ planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło na terenie miasta

28/ zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz ich wyłapywanie

29/ podejmowanie interwencji w sprawie zaniedbywania lub okrutnego traktowania

zwierząt

30/ realizacja ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych w części

dotyczącej dodatków mieszkaniowych i czynszu regulowanego

31/ udzielanie osobom zwalnianym z zakładu karnego pomocy w znalezieniu pracy

oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania

32/ planowanie zakresu rzeczowego i finansowego utrzymania oraz ochrony dróg

miejskich w ramach środków określonych przez organy gminy, a także dróg

powiatowych w zakresie powierzonym przez Starostę

33/ realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej

34/ realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przewozowe

35/ realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu trzeźwości w i

przeciwdziałaniu alkoholizmowiWydział Gospodarki Terenami


tel. (046) 814 43 05; (046) 814 40 80
Naczelnik Wydziału - Mieczysław Tkaczyk - pok. Nr 19, tel. wew. 44
Zastępca Naczelnika Wydziału - Jerzy Kochaniak - pok. Nr 21, tel. wew. 45
Gospodarka terenami - pok. Nr 8, 18, tel. wew. 21, 29, 33


Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Terenami należy w szczególności:

1/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym

w szczególności:

a/ gospodarowania nieruchomościami komunalnymi

b/ sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste

c/ dzierżawy nieruchomości na cele budowlane i rolne

d/ oddania w trwały zarząd

e/ ustalenia cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości

f/ podziałów nieruchomości

g/ scalania i podziału na działki budowlane

h/ pierwokupu nieruchomości

2/ prowadzenie regulacji stanu prawnego mienia komunalnego

3/ prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego

w tym w szczególności:

a/ sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta

b/ sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego miasta i ich zmian

c/ ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów

4/ ustalanie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości

5/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych dotyczących:

a/ degradacji gruntów i ochrony upraw przed chorobami, szkodnikami i chwastami

b/ planów gospodarowania na gruntach w obszarach i strefach ochronnych

6/ prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, badania

zwierząt rzeźnych oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w tym:

a/ informowania lekarza weterynarii o bezpośrednim zagrożeniu sanitarno-

weterynaryjnym

b/ prowadzenie spraw partycypacji w kosztach utrzymania punktu zbiorczego

padłych zwierząt

7/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gruntami rolnymi Skarbu Państwa

8/ prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa

9/ prowadzenie spraw z zakresu nasiennictwa

10/ prowadzenie spraw z zakresu zapobiegania narkomanii (uprawa maku)Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

tel. (046) 814 37 69
Naczelnik Wydziału - Jolanta Kosińska - pok. Nr 8, tel. wew. 43
Kultura, Zdrowie, Sport - pok. Nr 7, tel. wew. 23
e-mail: oswiata@rawamazowiecka.pl


Do podstawowego zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu należy

w szczególności:

1) nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

2) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

3) nadzór nad działalnością instytucji kultury,

4) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,

5) upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,

6) współdziałanie z pozagminnymi placówkami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,

7) współdziałanie z organizacjami, związkami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Rawy Mazowieckiej,

8) realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.Wydział Inwestycji


tel. (046) 814 42 01
Naczelnik Wydziału - Paweł Piątkiewicz - pok. Nr 12, tel. wew. 37
Inspektorzy nadzoru - pok. Nr 12, tel. wew. 36


Do podstawowego zakresu działania Wydziału Inwestycji należy w szczególności:

1/ koordynowanie wykonawstwa inwestycji komunalnych, zapewnienie

prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie oraz zgodności z ustawą

o zamówieniach publicznych

2/ sporządzanie w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym projektów umów

określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z

realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem

3/ współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Terenami w zakresie programowania i

realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod

budownictwo

4/ budowa i modernizacja ulic miejskich budynków i urządzeń gminy oraz

prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie

5/ dokonywanie raz w roku przeglądu technicznego budynków i urządzeń gminy

oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie

6/ zadania określone w ustawie prawo energetyczne.Urząd Stanu Cywilnego


tel. (046) 814 47 79
Kierownik USC - Alina Zembowicz - pok. Nr 14, tel. wew. 28Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności prowadzenie spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego, z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego postępowania

 


 

Wydział Organizacyjny


tel. (046) 814 37 07
Kadry, sprawy administracyjno - organizacyjne - pok. Nr 6, tel. wew. 30, 16
Biuro Rady Miasta - Pl. J. Piłsudskiego 4, pok. Nr 5, tel. (046) 814 34 41, tel. wew. 22
e-mail: um@rawamazowiecka.plDo podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych, płacowych, rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

2) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków obywateli, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków obywateli,

3) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń i kształceniem pracowników,

5) kontrola dyscypliny pracy,

6) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem komisji dyscyplinarnych I i II stopnia dla pracowników samorządowych mianowanych oraz obsługa tych komisji i rzecznika dyscyplinarnego,

7) współdziałanie z urzędami pracy w przedmiocie realizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i staży absolwenckich w Urzędzie,

8) prowadzenie zakładowej działalności socjalno - bytowej na rzecz pracowników Urzędu, członków ich rodzin, emerytów i rencistów,

9) zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz techniczna obsługa Zarządu i Burmistrza,

10) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu oraz zarządzeń Burmistrza,

11) opracowywanie projektów Statutu Miasta, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu pracy Urzędu oraz ich aktualizacja,

12) prowadzenie spraw związanych z upoważnianiem pracowników Urzędu do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza,

13) prowadzenie zbioru przepisów prawnych wydawanych przez Radę Miasta, Zarząd i Burmistrza oraz udostępnianie ich zainteresowanym,

14) prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednoosobowych spółek Miasta,

15) w zakresie ustalonym przez Zarząd i Burmistrza organizacja referendów gminnych i konsultacji społecznych oraz w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami organizowanie wyborów, referendów, spisów powszechnych i rolnych,

16) zapewnienie materiałowo - technicznych warunków pracy Urzędu,

17) gospodarowanie środkami trwałymi, rzeczowymi i materiałami, drukami i pieczęciami Urzędu,

18) prowadzenie spraw związanych z niezbędnymi remontami bieżącymi i kapitalnymi budynków Urzędu oraz naprawą i konserwacją sprzętu i urządzeń,

19) gospodarowanie lokalami biurowymi Urzędu,

20) prowadzenie archiwum zakładowego,

21) prowadzenie prenumeraty czasopism oraz wydawnictw fachowych,

22) przyjmowanie pism w ramach doręczenia zastępczego,

23) wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu obwieszczeń o licytacji i innych pism kuratorów sądowych, ogłoszeń o ustaleniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane oraz innych obwieszczeń i pism sądowych,

24) sprawy związane z obsługą Rady Miasta, Komisji Rady Miasta oraz radnych, prowadzone przez Biuro Rady Miasta.Biuro Promocji i Rozwoju Miasta


tel/fax. (046) 814 26 28
Kierownik Biura - Bożena Sukiennik - pok. Nr 13, tel. wew. 35
Promocja miasta - pok. Nr 13, tel. wew. 34
e-mail: promocja.um@rawamazowiecka.pl


Do podstawowego zakresu działania Biura Promocji i Rozwoju Miasta należy :

1/ promocja współpracy gospodarczej przedsiębiorstw miasta z partnerami

krajowymi i zagranicznymi

2/ promocja prywatyzowanych przedsiębiorstw miasta,

3/ przekształcanie istniejących podmiotów gospodarczych, poprawa infrastruktury

gospodarczej i wspieranie inicjatyw społecznych pozabudżetowych

4/ kontynuowanie zadań wynikających z porozumień i związków zawartych przez

miasto a służących rozwojowi gospodarczemu

5/ pozyskiwanie możliwości kredytowania - aktywny udział w działaniach na rzecz

potencjalnych kredytobiorców

6/ organizowanie współpracy międzynarodowej

7/ określenie możliwości zagospodarowania niewykorzystanych obiektów

8/ prowadzenie spraw związanych z Młodzieżową Radą Miasta

9/ wykorzystywanie ofert gospodarczych i bieżące uaktualnianie ich

10/ współpraca z izbami gospodarczymi i agencjami

11/ prowadzenie i przekazywanie informacji w postaci reklam i folderów

12/ koordynowanie prac związanych z udziałem miasta w związkach i

porozumieniach międzygminnych

13/ prowadzenie spraw dotyczących promocji i reklamy miasta we wszystkich

dziedzinach

14/ podejmowanie inicjatyw mających na celu zmniejszenie bezrobocia na terenie

miasta

15/ zabieganie o udział miasta w konkursach, targach, wys tawach i imprezach

promocyjnych

16/ kształtowanie wizerunku miasta


STRAŻ MIEJSKA

w RAWIE MAZOWIECKIEJ

Telefon interwencyjny

/046/ 814 44 40 lub 0 601 35 32 21

I Stan Osobowy : komendant + 7 funkcjonariuszy

II Siedziba straży: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5

III. Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb

 

IV.  Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej:

1) udzielania pouczeń,

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

5) dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed kolegium do spraw wykroczeń i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

6) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogo wy m,

7) wydawania poleceń,

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

9)zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji