4.820.000 EURO otrzyma Rawa Mazowiecka

na budowę obwodnicy.

W dniu 19 kwietnia 2002 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oficjalnie potwierdzono przyznanie pieniędzy w ramach programu pomocowego Phare 2002.

W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Mieczysław Teodorczyk, Prezydent Łodzi Krzysztof Panas, Dyrektor Oddziału Łódzkiego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Jezierska, Burmistrz Rawy Mazowieckiej Maciej Wiśniewski oraz dwóch Viceprezydentów Skierniewic: Adam Stanecki i Czesław Owczarek.

Województwo Łódzkie w ramach Programu Phare 2002 otrzymało 13 mln EURO.

- 1,5 mln z przeznaczeniem na szkolenia, zmianę zawodu,

- 2,5 mln EURO na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, co spowoduje stworzenie nowych miejsc pracy,

- 9 mln EURO otrzymano na infrastrukturę techniczną. Wpłynęło 37 wniosków, dwa z nich podlegały prezentacji przed Komisją Europejską w Brukseli 11 kwietnia 2002 r., oba przyjęto do realizacji.

Pierwszym jest realizacja obwodnicy o długości ok. 3,4 km o dwóch pasach ruchu oraz węzła dwupoziomowego na skrzyżowaniu z drogą nr 8 w Rawie Mazowieckiej. Realizacja projektu obejmować będzie także przebudowę niezbędnej infrastruktury. Środki z programu Phare na ten cel to 4,8 mln EURO. Drugim przyjętym do realizacji projektem jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skierniewicach.

Burmistrz Rawy Mazowieckiej Maciej Wiśniewski na pytanie: Jakie korzyści dla Rawy Mazowieckiej spełni droga obwodowa - wymienił kilka ważnych aspektów, takich jak:

-wzrost rozwoju gospodarczego regionu poprzez aktywizację nowych terenów produkcyjnych,

-podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych wzdłuż projektowanej obwodnicy,

-zwiększenie do 90 ha terenów przemysłowych, które znajdują się już w planie zagospodarowania przestrzennego Rawy Mazowieckiej,

-zmniejszenie poziomu bezrobocia o ok. 1300 osób,

-wzmocnienie konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw,

-rozwój nowych branż, w tym transportowej i budowlanej,

-zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza,

-ograniczenie kolizji i wypadków drogowych,

-zachowanie zabytkowego centrum miasta.

Do realizacji przygotowywano się już dużo wcześniej, już od o roku 1999 następował stopniowy wykup terenów pod drogę obwodową, na co wydatkowano kwotę ok. 1,3 mln złotych. Realizacja projektu drogi obwodowej o długości 3,4 km spowoduje znaczne skrócenie czasu przejazdu drogą krajową nr 72 i usprawni komunikację w regionie, zwłaszcza na kierunku Warszawa - Łódź.

Budowa obwodnicy będzie realizowana przy współudziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pani Małgorzata Jezierska potwierdziła na konferencji, że Generalna Dyrekcja będzie wspomagać Rawę Mazowiecką. Czas realizacji projektu przewidywany jest na lata 2004 i 2005. Rok 2003 jest przeznaczony na przygotowanie całości przedsięwzięcia: dokumentów przetargowych, które muszą być zatwierdzone przez Unię Europejską i w tymże roku nastąpi procedura przetargowa według zasad obowiązujących w UE.

back