Woda dla Rawy

Dnia 9 września 2004 roku w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. J. Piłsudskiego 5 w sali nr 10, godz. 12:00 odbędzie się podpisanie umów z wykonawcami zadania inwestycyjnego: "Modernizacja systemu zaopatrzenia Miasta Rawa Mazowiecka w wodę pitną -etap I".
Zadanie finansowane będzie m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


Rozwój miasta, z jakim niewątpliwie mamy do czynienia w Rawie Mazowieckiej, wymaga tworzenia przez samorząd miejskiej infrastruktury technicznej, umożliwiającej zaopatrzenie odbiorców w niezbędne media. Miasto posiada przyjęty przez Radę Miasta w drodze uchwały "Program zaopatrzenia w wodę", na podstawie którego realizowane są kolejne zadania inwestycyjne.
W roku 2002 wykonane zostały zadania polegające na przywróceniu pełnej sprawności przejętego od byłych Zakładów Mięsnych RAWA S.A. ujęcia wody w Boguszycach o wydajności 350 m3/h oraz na przebudowie odcinka 1,4 km magistrali przesyłowej wody nieuzdatnionej Dn 400, nabytej również od ww. zakładów.
Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi w obecnej chwili są zadania umożliwiające dostarczenie wody do stref przemysłowych, zlokalizowanych w północnej części miasta, na terenie których już powstają i będą powstawać nowe zakłady przemysłowe. Oprócz strategicznego celu, jakim jest tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy, inwestycje te przyczynią się do poprawy jakości dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców, wyeliminowania deficytu, jaki okresowo występował w sezonie letnim oraz eliminacji uciążliwości powodowanych występującymi kilkakrotnie w ciągu roku przerwami w dostawie wody, spowodowanymi zakłóceniami w dopływie energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody.

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją inwestycji i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych Burmistrz Miasta powierzył Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej , który jest zakładem budżetowym Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.
Rozbudowę stacji uzdatniania wody, w oparciu o technologię amerykańskiej firmy CULLIGAN, zaprojektowała firma KREVOX z Zalesia Górnego k. Warszawy. Przebudowę sieci wodociągowej zaprojektował Piotr Lewiński PROJEKTOWANIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Łódź.
W wyniku przeprowadzonych przetargów publicznych został wyłoniony wykonawca inwestycji, którym jest Konsorcjum składające się z FUNAM Wrocław i ZAKŁADU INSTALACJI SANITARNYCH I BUDOWNICTWA DROGOWEGO Wrocław oraz Inżynier Kontraktu, którym jest SAFEGE - POLSKA Warszawa.

Budżetu miasta nie stać jest na sfinansowanie w krótkim okresie czasu tak kosztownej inwestycji. W związku z tym podjęte zostały działania mające na celu pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.
W wyniku pozytywnej oceny złożonego wniosku, Zarząd a następnie Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, podjęła decyzję o przyznaniu na sfinansowanie zadania preferencyjnej pożyczki w wysokości 80 % kosztów z możliwością umorzenia 35 %.
Niezależnie od powyższego, w najwcześniejszym możliwym terminie, to jest w m-cu czerwcu 2003 roku, rozpoczęte zostały przygotowania do pozyskania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).
Efektem tego było złożenie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w dniu 24 czerwca br. wniosku o przyznanie dotacji z ERDF w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 1, Działanie 1.2.

Obecnie jesteśmy w posiadaniu oficjalnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku. W najbliższych dniach spodziewamy się informacji z oceny dokonywanej przez Panel Ekspertów. Po ocenie tego organu nastąpi ewentualna rekomendacja Regionalnego Komitetu Sterującego. Ostateczne stanowisko zajmie Zarząd Województwa Łódzkiego, po czym będzie możliwe podpisanie umowy o przyznaniu dotacji z Wojewodą Łódzkim.
Mamy nadzieję, że ostateczne decyzje będą pozytywne, co zaowocuje przyznaniem dotacji w kwocie ok. 4 200 000 zł, to jest 75 % kosztów kwalifikowanych, do których nie jest zaliczana rezerwa. Otrzymaną dotacją spłacona będzie pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi.

W następnych latach planowane są dalsze inwestycje związane z rozbudową miejskiej sieci wodociągowej jak również zadania modernizacyjne służące dalszej poprawie jakości świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej usług. Tempo realizacji zależeć będzie od możliwości finansowych miasta oraz od szans pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych.